ABUSE POLICY Tuxis B.V.

VERSIE 2009-01-01

Door middel van dit document wil Tuxis de gebruikers van haar systemen en haar internetinfrastructuur wijzen op de gevolgen van schending van de Acceptable Use Policy.

Algemeen

  1. Wanneer bij Tuxis klachten ontstaan c.q. van derden worden ontvangen over gedragingen, in strijd met de Acceptable Use Policy, verleent Tuxis zoveel mogelijk medewerking aan de klagende partij om de klacht zo goed mogelijk te onderzoeken. Daarbij worden geen privacy-gevoelige gegevens verstrekt. Wanneer een klacht terecht blijkt te zijn kan Tuxis besluiten de dienst aan de veroorzaker op te schorten, tot er overleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken gebruiker en een bevoegde medewerker van Tuxis Indien dit overleg niet tot een voor Tuxis bevredigende oplossing leidt, kan zij besluiten de dienst aan de gebruiker met onmiddellijke ingang te staken en de met de gebruiker gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  2. Wanneer een gebruiker zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijk spammen zal de dienst waarvoor in deze spamming reclame is gemaakt voor een periode van maximaal 24 uur worden opgeschort. Bij een zeer ernstige overtreding, zulks uitsluitend ter beoordeling van Tuxis, kan deze periode met maximaal 24 uur worden verlengd. De opschorting zal duren totdat in overleg met de bewuste gebruiker een voor Tuxis bevredigende oplossing is bereikt om herhaling te voorkomen. Wordt een dergelijke oplossing niet bereikt, dan behoudt Tuxis zich het recht voor de dienst geheel te staken en de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  3. In het geval een gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis zich schuldig maakt aan actieve portscans, heeft Tuxis het recht haar dienstverlening aan deze gebruiker met onmiddellijke ingang op te schorten, totdat overleg met de bewuste gebruiker tot een voor Tuxis bevredigende oplossing heeft geleid om herhaling te voorkomen. Wordt een dergelijke oplossing niet bereikt, dan behoudt Tuxis zich het recht voor de dienst geheel te staken en de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Wijziging:

  1. Tuxis behoudt zich het recht voor aan de hand van maatschappelijke en technische ontwikkelingen deze Abuse Policy eenzijdig te wijzigen.